©ordochbild-ingrid sjöberg

Marknads PR

Det viktigaste är att veta, det fungerar och ger bra resultat!

Våren 2015 utbildade jag mig på Berghs school of Kommunication, i marknads PR. Genom utbildningen fick jag vidare insikt i marknadsföring för företag. Jag har själv varit företagsledare under nästan 25 år, i olika typer av företag, vet hur viktigt det är att synas. Att synas på rätt sätt och utan att kostnaderna ska rusa iväg.

Marknads PR när du vill lyckas

När jag gör en PR-marknadsplan för ditt företag så lägger jag en strategi utifrån vilka ni är, vilken budget ni har och vad som är ert mål. Ger er förslag på konkreta aktiviteter i både traditionella och sociala medier.

Det passar dig om du känner att du jobbar på men liksom står och stampar

Här nedanför kan du läsa mera utförligt om själva processen men det viktigaste att känna till är kanske att det fungerar och ger bra resultat! Det passar dig om du känner att du jobbar på men liksom står och stampar, du vill mera men behöver hjälp att komma vidare. Du kanske vill sälja mer eller stärka varumärket.

PR-Marknadsplan

Det startar med att ni ger bakgrundsinformation, vi  sätter målet med planen. Jag arbetar sedan och analyserar  mediebilden, presenterar en strategi med olika val av verktyg,  tidpunkt på olika aktiviteter, val av kanaler och metoder för både traditionella och socialamedier.

Efteråt och under tiden analyserar och mäter vi era PR-aktiviteter.

Ni får en PR-Marknadsplan som är konkret med tydlig kalender.

Vad är skillnaden mellan PR och reklam?

Vad är det för skillnad på PR och reklam egentligen. Om jag ska försöka förklara på ett enkelt sätt så kan en säga att reklam är att köpa annonsplats i media, t.ex. reklamutrymme i TV, radio, tidningar medan PR mera handlar om långsiktig kommunikation på förtjänad plats.

Förtjänad plats, långsiktig strategi

När företaget i stället för att köpa reklam använder PR för att stärka varumärket, sälja mera eller visa på företagets ansvar gäller valet mera att innehållet på informationen kring företaget ska vara så starkt att det kan intressera oberoende av kanal. Det ska vara intressant att skriva om, berätta och helst även återberätta. Beröra kunder på ett personligare plan.

PR-känslor och assosiationer till varumärket

En betydelsefull kanal för PR är redaktionella medier. Genom att uppmärksamma dem på nyheter, intressanta vinklar kan då företaget/organisationen/kommunen erövra utrymme i media.
Viktigt är också de egna sociala kanalerna t.ex.Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Att skapa dialog, engagemang och delningar på de sociala medierna och också på så sätt få förtjänat utrymme är PR.

Beteenden
Lyckad kommunikation handlar alltid om att förstå människor, deras vanor, attityder och beteenden. Beteenden ändras också över tid så det gäller att vara öppen för nyheter. Vilka visste vilken betydelse Facebook skulle ha för tio år sedan? Hur använder du din mobiltelefon idag? Läser du bloggar?
Sparar du idéer på Pinterest?

Nå det satta målet

För att öka effektiviteten på aktiviteten och enklast nå ditt mål kan det allra bästa vara att ha ett samspel av köpt reklam, icke-köpta medier (PR) och att använda företagets egna kanaler, hemsida, butiker, kundtjänst, egna soci­ala medier.

Nytta med marknads PR!

Marknads PR används av företag, organisationer och kommuner i många olika marknadsförings situationer. Det bygger på långvariga strategier för att få och upprätthålla goda relationer till de intressegrupper de önskar nå.
Jag listar några olika områden där marknads PR fungerar bra, dessa går också ofta hand i hand med varandra.

 • Etablera/lansera en ny produkt
 • Öka kunskap för ett varumärke
 • Profilera ett varumärke genom att bygga eller förändra associationer
 • Bygga kundrelationer och lojalitet
 • Skapa PR som leder till handling

Jag samordnar de olika insatserna för att bygga upp företagets marknads PR-kommunikat­ion. Tillsammans med er sätter vi upp mål för aktiviteten. En konkret målbeskrivning gör att vi vet när vi lyckats.
Jag analyserar målgruppen där valet av PR-metod beror på budskapet och den valda målgruppens vanor.

Marknads PR kan beskrivas som att sätt att skapa och upprätthålla goda relationer till människor inom olika intressegrupper. Genom långvariga strategier och utvalda aktiviteter. För att PR ska fungera behöver idéen vara stark och innehållet intressant.

PR- Verktyg för att synas

Nyhetsinventering
Att skriva ett tipsmail, en pressrelease, debattartikel, anordna presskonferens kan vara bra verktyg för att få medialt utrymme. Genom att genomlysa den egna verksamheten och göra en nyhetsinventering kan du hitta uppslag till innehåll för din kommunikation. Nyheter som du faktiskt vill göra allmänt kända, kunskap som stärker ditt varumärke.

En nyhetsinventering kan göras utifrån dessa frågor men också många, många fler.

 • Finns det ny och intressant statistik?
 • Nytt samarbetsavtal?
 • Ny stor kund?
 • Någon förändring i organisationen?
 • Rekryteringsbehov?
 • Någon förbättring av produkt eller tjänst?
 • Har någon annan gjort en undersökning kring ert verksamhetsområde?

Det finns allt som oftast något att berätta det gäller bara att tänka till lite men ibland kan det vara bra att ta hjälp. Det kan vara lättare för en utomstående att se vilka nyheter som kan intressera människor utanför den egna organisationen. Kan er verksamhet dessutom kopplas till ett annat sammanhang, andra faktorer och händelser så ökar värdet för er nyhet.

Ett annat PR-verktyg är de egna socialmedierna.

I företagets/organisationens egna socialamedier styr du själv över nyheterna, att då förstå de sociala spelreglerna är viktigt. De som du kommunicerar med befinner sig alltmer online. Att svara och agera snabbt är då av vikt.
Proaktiva sökningar i digitalakanaler om varumärket är värdefullt och gör också att du kan skingra eventuell negativ publicitet och bygga relationer, välja att ta fram det som är positivt. Vill du ha hjälp med mediabevakning så finns det flertalet av företag att välja ibland. Några fokuserar mest på ”gammelmedia”, tryckta tidningar, Tv m.m andra mest på webben och några bevakar på flera ställen allt som skrivs om varumärket, personer, ämnen eller vad du nu önskar ha bevakning över.

Content marketing

Att marknadsföra relevant innehåll i de medier du själv äger kallas content marketing. Det är ett verktyg där du själv väljer vad som publiceras, när och också till vilken målgrupp. Målet med content marketing är att förmå människor att ta till sig av innehållet och även i sin tur sprida vidare.

Content marketing handlar till största delen om att ge. Att ge mervärde i form av kunskap, gemenskap eller underhållning. Syftet är att innehållet ska skapa långsiktiga relationer, engagerade kunder, inte i första hand att driva försäljning. Idag är ett köp eller engagemang i olika organisationer ofta uttryck för en åsikt. Det är vanligare och vanligare att kunder väljer varumärken (eller väljer bort) för att de sympatiserar med företaget.
Intressanta nyhetsbrev, blogg, podcasts och Youtube-filmer tänk här på att anpassa dig efter din målgrupp. En positiv känsla förbundet med varumärket kan byggas upp genom strategisk content marketing.

Det behövs ett starkt innehåll som sätts i ett sammanhang för att skapa ett kommunikativt koncept. Konceptet kan förmedla insikter, upplevelser eller någon sorts service.
Välj ert koncept, välj verktyg och anpassa sedan till olika kanaler för att nå ut till just din målgrupp.

CSR-Hållbart företagande

Hållbart-Grönt företagande

Corporate Social Responsobility, CSR, detta handlar om hur företaget tar hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter i sitt företagande.

Idag väljer kunder mer men de väljer också bort, därför har företagets rykte stor betydelse för dess överlevnad. Medvetenheten kring våra konsumtionsvanor som inte är hållbara påverkar varje dag hur konsumenter agerar. Värderingar och ansvar från företagens/organisationernas sida blir då en viktig konkurrensfaktor, vilket de flesta företagare redan vet.

Trovärdighet och transparans

Integrera ert hållbarhetsarbetet som en del i er affärsstrategi och kommunicera kontinuerligt företagets ansvarstagande i samhället. Emotionella faktorer gör att människor förändrar sina beteenden, kommunicera därför ut när du som företag gör något utöver det vanliga.
En liten varningsklocka bara. Ett företags/organisations rykte är helt avgörande för en långsiktig överlevnad och utveckling så det kan inte nog betonas att ett företags fall kan bli hårt om människor märker att företaget endast visar en fasad i grönt och bakom fasaden pågår miljöhaveri, svartjobb eller annat.
Ett rykte tar lång tid att reparera.

PR-plan

En PR-plan som du får av mig är en typ av manual för dina kommande aktiviteter, en planering för vad som ska göras, när, på vilket sätt och vem som är ansvarig. Det gör det konkret och genomförandet blir så mycket enklare.


En genomarbetad, förankrad PR-plan hjälper till att gå från strategi till handling.

Dessa pusselbitar ingår i PR-planen:

 • Nutidsanalys – Vad är det nuvarande läget för er, hur kommunicerar ni idag, vilka är styrkorna och svårigheterna.
 • Definiera dina mål – Vilket resultat ska PR-arbetet leda till.
 • Målet ska vara konkret, tydligt och realistiskt.
 • Vilken förändring i attityd, beteende eller kunskap vill du se hos din målgrupp.
 • Målgrupp – vilka är er viktigaste målgrupp för detta, vad har de för erfarenheter, bekymmer, var lever de, vilka är deras medievanor.
 • Strategi – vad och hur ska vi göra för att nå målet?
 • Vilka kanaler ska användas för att nå målgruppen.
 • Aktiviteter – kalender med aktivitetsplan med tidsplan och ansvarsfördelning.
 • Uppföljning – Har vi nått målet, mätning/utvärdering.